Art-Mono-Faktura

BRIAN MACHADO

Stains Factory
2022 / ink, water, paper, inker

Fabryka Plamek / 2022

Cephalopods
lincut, montype / 2022

Głowonogi / 2022

Bird story
monochromaty / 2021
ink, water, paper, inker

Ptasia historia / 2021

Story of some stain / 2021
ink, water, paper, inker

Historia pewnej plamy / 2021

Bazyl

„How it is made” in the fourth, slightly old school version / playing with a stain / 2020

„Jak to to jest zrobione” w czwartej, nieco oldskulowej odsłonie / zabawa z plamą.

Head / linocut / monotype
Głowa / linoryt / monotypia

Monotypic linocut / 2020 / from the „How it is made” series.

Monotypiczny linoryt / 2020 / z cyklu „Jak to jest zrobione”.

City / linocut / monotype
Miasto / linoryt / monotypia

Several linocut works with a monotypic background, work from the 2020 series „How it is made”.

Kilka prac linorytniczych z monotypicznym tłem, praca z 2020 z cyklu „Jak to jest zrobione”.

City / monotype / colage / sketch
Miasto / monotypia / kolaż / rysunek

A video from 2018 (in the original version as a GIF animation) from the „How It’s Made” series.

Filmik z 2018 roku (w pierwotnej wersji jako animacja GIF) z cyklu „Jak to jest zrobione”.